Servis a reklamace

Reklamace vyřizuje: Ing. Ondřej FIALA fiala@stofcom.cz tel./fax: (+420) 547 221 591 Korespondenční adresa: STOFCOM s.r.o., Žebětínská 70, 623 00 Brno. Potřebujete-li reklamovat vadné zboží, pročtěte si nejprve, prosím, nejen Záruční podmínky, ale i další Užitečné informace.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 1. Všeobecná ustanovení

  Tyto Záruční podmínky byly zpracovány dle Občanského zákoníku a vztahují se na zboží, jež bylo zakoupeno u firmy STOFCOM s.r.o. a jehož neshody s kupní smlouvou či vady byly uplatněny v záruční době. Ke každému zboží zakoupenému u firmy STOFCOM s.r.o. je přikládán Záruční list (viz. užitečné informace). Délka záruky v měsících je uvedena u každého zboží v Záručním listu. Pokud tomu tak není, platí záruka 2 roky ode dne zakoupení zboží. Převzetím zboží vyjadřuje spotřebitel souhlas se Záručními podmínkami firmy STOFCOM s.r.o. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá dopravce. Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění.

 2. Kupující

  Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození při osobním odběru zboží, prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pokud je zjištěno poškození při přebírání od dopravce, vyhotoví se záznam o poškození s dopravcem nebo kupující zboží nepřevezme. Kupující toto oznámí prodávajícímu a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

 3. Místo a způsob uplatnění záruky

  V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující přednostně uplatňuje zajištění opravy u nejbližšího autorizovaného servisní střediska, provádějícího záruční opravy daného výrobku. Kupující prokáže původ zboží předložením dokladu o koupi a Záručního listu. Seznam servisních středisek je obvykle uveden v Záručním listu nebo na samostatné příloze. V případě, že tento seznam není uveden, prodávající na požádání kupujícího sdělí adresu či kontakt na nejbližší autorizované servisní středisko. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající. Kupující doručí na vlastní náklady a riziko vadné zboží na adresu provozovny. Zboží musí být v původním obalu nebo obalu, který nebrání poškození výrobku při přepravě, v úplném stavu, včetně příruček, kabelů a veškerého ostatního příslušenství. Kupující prokáže původ zboží předložením dokladu o koupi a Záručního listu. Výjimku tvoří speciální obchodní případy, u kterých je smluvně zajišťován servisní zásah v místě instalace zařízení.

 4. Shoda s kupní smlouvou, odpovědnost za vady

  Řídí se příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákonem na ochranu spotřebitele. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců. V případě výměny zboží, na které prodávající poskytl při prodeji delší záruční dobu než 24 měsíců, získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců nebo do doby trvání záruky původního výrobku, je-li tato delší. Ať opravu zajišťuje autorizované servisní středisko nebo prodávající, vystaví kupujícímu Servisní doklad nebo k záznamu použije Záruční list výrobce, kde uvede rozsah a dobu trvání opravy. Případné další reklamace se uplatňují na základě dokladu o koupi společně se Záručním listem se záznamem o opravě nebo Servisním dokladem. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku), má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Firma STOFCOM s.r.o. si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné se srovnatelnými nebo vyššími technickými parametry. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat. Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

 5. Nárok na uplatnění záruky zaniká

  • ztrátou Záručního listu, pokud nebyl vystaven, tak dokladu o koupi
  • vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba
  • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
  • mechanickým poškozením zboží
  • elektrickým poškozením (viditelně spálený přístroj, součástky nebo plošné spoje)
  • poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem)
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, stanovenému pro daný přístroj
  • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
  • provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez našeho svolení
  • zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN
  • zboží bylo poškozeno živly
  • pro výpočetní techniku také, pokud byla data na pevném disku poškozena počítačovým virem
  • pro výpočetní techniku také, pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu

  V případě neoprávněné reklamace budeme nuceni účtovat veškeré náklady spojené s opravou a testováním ve výši 400,- Kč/hod + DPH.

  U mimozáručníh oprav je účtována hodinová sazba ve výši 400,- Kč/hod + DPH.

 6. Závěrečná ustanovení

  • Při nesplnění Záručních podmínek nebude výrobek přijat do záruční opravy.
  • Záručních podmínky v této podobě jsou platné pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.
  • Firma STOFCOM s.r.o. si vyhrazuje právo na změny těchto Záručních podmínek bez předchozího upozornění.
  • Ostatní podmínky se řídí dle §616 - §627 Občanského zákoníku, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a Zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

  Tyto Záruční podmínky nabývají platnosti dne 1. 1. 2004.

UŽITEČNÉ INFORMACEZáruční list

Při koupi menších věcí za hotové obdržíte doklad:

 • Prodejka-daňový doklad (tato slouží současně jako ***Záruční list).

Při koupi větších věcí za hotové a vždy při jiném způsobu platby než v hotovosti obdržíte doklady:

 • Faktura-daňový doklad a Dodací/***Záruční list.

Navíc dostanete originální Záruční list výrobce u výrobků, ke kterým je výrobce dodává a pouze tyto vyžaduje při uplatnění reklamace.

U každého zboží je vyznačena délka záruky v měsících a výrobní číslo (je-li evidováno) nebo číslo záruční pečeti nebo symbol ***.

Co znamená symbol *** ? Pokud je na našem dokladu u některého výrobku místo výrobního čísla nebo čísla záruční pečeti zapsán symbol ***, znamená to, že daný doklad pro tento konkrétní výrobek neslouží jako Záruční list. K danému výrobku dostanete vyplněný originální Záruční list výrobce. Výrobců, kteří dodávají vlastní Záruční listy přibývá a při uplatnění reklamace POUZE tento vyžadují. Budete-li tedy potřebovat uplatnit reklamaci takového výrobku (ať už v autorizovaném servisním středisku nebo u nás), musíte ho předložit.

Při nákupu více věcí současně můžete dostat originální Záruční list výrobce třeba jen k jednomu výrobku a pro ostatní se uplatňuje záruka s našim Záručním listem. Je tedy třeba uschovat oba Záruční listy. Obecně platí: vždy schovávejte všechny doklady!!!

Co je třeba dodat při reklamaci

Spolu se zbožím dodejte kopii dokladu o koupi, Záruční list a popis závady. Zboží dodávejte vždy kompletní, včetně manuálů a veškerého příslušenství. To je někdy potřebné při testování či opravě a je nezbytné v případě neodstranitelné závady, kdy se zboží mění za nové nebo dobropisuje.

Výrobky, které disponují sítí autorizovaných servisních středisek, doručte do takového Vám nejbližšího střediska. Pokud pro výrobek nejsou autorizovaná servisní střediska, doručte jej k nám - viz. Záruční podmínky, bod 3. Doporučujeme vždy zásilku připojistit.

Ztráta dokladu

Při ztrátě našeho Záručního listu nezoufejte. Pokud znáte alespoň přibližně datum nákupu, budeme hledat v našich zálohách a pokusíme se Vám vyhovět.

To samozřejmě neplatí, pokud ztratíte originální Záruční list výrobce. Nemáme nevyplněné Záruční listy výrobců, které bychom Vám mohli nově vystavit.

Pečetě na PC sestavách

PC sestavy mají na zadní straně pečeti. Často se dotazujete, zda porušením pečetí ztrácíte u nás záruku, tak jako u většiny ostatních prodejců. Odpovídáme: u nás ne.

Pečeť má pro nás tuto funkci: jejím porušením ztrácíte možnost reklamovat nekompletnost dodávky (rozbalíte si svůj nový PC a zjistíte např., že místo objednaných a zaplacených RAM 512MB máte v počítači pouze 256MB). V takovém případě nesmíte pečeti porušit a neprodleně reklamovat nekompletnost dodávky. Není-li pečeť porušena, je zřejmé, že chyba nastala při výrobě. Naopak, je-li počítač kompletní, pečeti pro nás splnily svoji funkci a nemusíte se bát jejich porušení. Pokud budete chtít později rozšířit počítač, např. o modem, můžete pečeti porušit a modem si instalovat sami.

Pozor však, abyste nepřišli o záruku z důvodu neodborné instalace nebo mechanického či elektrického zničení zboží. Vždy budeme rádi, pokud si veškerá rozšíření necháte udělat od nás.

Celorepubliková záruka PC HAL3000

PC HAL3000 disponují vlastní sítí Autorizovaných servisních středisek (ASS). Reklamaci můžete uplatnit u nás, nebo ve kterémkoliv ASS v ČR. Aktuální seznam najdete vždy na http://www.hal3000.cz/prodejci.jsp.

Chcete-li uplatnit záruku u jiného ASS v ČR a ne u nás, musí být na Vášem PC neporušené záruční pečeti. V případě porušení pečetí může "cizí" ASS opravu odmítnout nebo ji přijmout jako placenou.

Pevné disky

Při zjištění vadných sektorů či jiných chyb nikdy HDD neformátujte, ale raději se věnujte záchraně dat. Chyby na HDD detekujeme pomocí diagnostických programů výrobce. Ten najde chyby lépe, pokud je HDD ponechán ve stavu, kdy jste závadu zjistili. Kladný výsledek diagnostiky je důvodem k reklamaci. Disky se neopravují, ale mění za nové kusy, proto opakujeme: zálohujte si všechna potřebná data, pokud to ještě jde.

Disky většinou měníme do 3 dnů !!!

O přibližných lhůtách a způsobu vyřízení reklamovaného zboží, na které se vztahuje záruka, informuje následující tabulka

PC sestavy HAL3000 oprava 1 až 5 dnů
notebooky oprava 2 až 10 dnů
ost. komponenty výměna/oprava 2 až 15 dnů
síťové zdroje oprava/výměna 1 až 5 dnů
monitory oprava/výměna 2 až 4 týdny
záložní zdroje oprava/výměna 2 až 4 týdny
tel., faxy oprava/výměna 2 až 4 týdny
tiskárny HP oprava/výměna 1 až 2 týdny
ostatní tiskárny oprava/výměna 2 až 4 týdny

Jsou situace, kdy nelze vyřešit reklamaci zrychleně jak uvádí tabulka, například při nedostupnosti náhradního dílu. V těchto případech postupujeme individuálně a snažíme se řízení co nejvíce zkrátit. Všeobecně však platí maximální doba pro vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

Doporučujeme k přečteníZáruka vrácení peněz:Dodržujeme zásadu "Záruka vrácení peněz", která by měla zvýšit Vaši důvěru v nakupování přes Internet. Ta platí pro všechny koncové zákazníky, při dodání zboží přepravní firmou (ne pro osobní odběr v našich provozovnách).V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Chápeme, že nemáte možnost si nabízené zboží předem dostatečně prohlédnout nebo se můžete zmýlit při objednávce. Jestliže zjistíte bezprostředně po nákupu, že Vám zboží z jakéhokoli důvodu nevyhovuje, máte je možnost v této lhůtě bez uvedení důvodu vrátit a bude Vám neprodleně vrácena kupní cena.Podmínky pro vrácení kupní ceny:

 1. Zboží musí být naprosto nepoužité, zabalené v originálním obalu, schopné dalšího prodeje.
 2. Balení musí obsahovat veškeré původní příslušenství (kabely, manuály, ovladače . . .)
 3. Zásilku je třeba odeslat na vlastní náklady do 14 dnů od doručení zboží. Za datum doručení se považuje den předání zboží přepravní firmou.
 4. U vracené zásilky musí být přiložena kopie Daňového dokladu.
 5. Tato garance se nevztahuje na spotřební zboží (jako např. nosiče obrazu, zvuku a informací, baterie, žárovky, sáčky do vysavačů apod.) a na zboží pořízené na leasing, nebo spotřebitelský úvěr. V případě mobilních telefonů se garance vztahuje pouze na samostatně zakoupené přístroje.
 6. Jsou vráceny pouze peníze za zboží, nikoli za dopravné. Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou nebo libovolnou přepravní službou. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Při zaslání dobírkou nebude tato přijata!
 7. Vracené zboží zasílejte výhradně na adresu:
  STOFCOM s.r.o., Žebětínská 70, 623 00 BRNO

Výňatek z Občanského zákoníkuShoda s kupní smlouvou

§ 616

(1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad (viz výňatek ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES, o určitých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na spotřební zboží).

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

(3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

(4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

§ 617

Je-li třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla, zejména řídí-li se užívání návodem nebo je upraveno technickou normou, je prodávající povinen kupujícího s nimi seznámit, ledaže jde o pravidla obecně známá. Nesplní-li prodávající tuto povinnost, je povinen nahradit kupujícímu škodu z toho vzniklou.

§ 618

Věci, které mají vady, jež nebrání, aby mohlo být věci užíváno k určenému účelu, musí být prodávány jen za nižší ceny, než je obvyklá cena bezvadné věci; kupujícího je třeba upozornit, že věc má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

Odpovědnost za vady prodané věci

§ 619

(1) Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

(2) Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

(3) Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

§ 620

(1) Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy4a) lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

(2) U věcí, které jsou určeny k tomu, aby se jich užívalo po delší dobu, může být zvláštním právním předpisem záruční doba prodloužena nad dobu uvedenou v odstavci 1; prodloužení záruční doby se může týkat i jen některé součástky věci.

(3) Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

(4) Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena.

(5) Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu může prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené v tomto zákoně; v záručním listě pak určí prodávající podmínky a rozsah prodloužení záruky.

4a) Například zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 621

Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

§ 622

(1) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

(2) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

(3) Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

§ 623

Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, bude považována za vadu věci, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.

§ 624

Má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

§ 625

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Podnikatel určený k opravě je povinen opravu provést ve lhůtě dohodnuté při prodeji věci mezi prodávajícím a kupujícím.

§ 626

(1) Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

(2) Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle kazí, musí být uplatněna nejdéle v den následující po koupi; jinak práva zaniknou.

(3) U věcí použitých práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Prodávající může tuto dobu v dohodě s kupujícím zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců; tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci.

§ 627

(1) Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

(2) Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

(3) Jakákoliv ujednání mezi prodávajícím a kupujícím, uzavřená před uplatněním práva z odpovědnosti za vadu prodané věci, pokud by v jejich důsledku toto právo zaniklo nebo bylo omezeno, jsou neplatná.

Výňatek ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES, o určitých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na spotřební zboží

Článek 3

Práva spotřebitele

(1) Prodávající ručí spotřebiteli za každý rozpor se smlouvou existující v okamžiku dodání spotřebního zboží.

(2) V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok buď na bezplatné uvedení spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy, nebo náhradního dodání zboží podle ustanovení odstavce 3 nebo na přiměřené snížení kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy podle ustanovení odstavců 5 a 6.

(3) Spotřebitel může požadovat u prodávajícího nejprve bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží za předpokladu, že takové plnění není nemožné nebo nepoměrné.

Zjednání nápravy se považuje za nepoměrné v případě, že by pro prodávajícího znamenalo vznik nákladů, které by ve srovnání s alternativními možnostmi zjednání nápravy zohlednily:

 1. hodnotu, kterou by spotřební zboží mělo bez rozporu se smlouvou,
 2. význam rozporu se smlouvou a
 3. značné obtíže, které by zjednání nápravy představovalo pro spotřebitele.

Oprava nebo náhradní dodání zboží se musí uskutečnit v přiměřené lhůtě a bez značných obtíží pro spotřebitele, přičemž je třeba vzít v úvahu druh spotřebního zboží a účel, pro který spotřebitel spotřební zboží vyžadoval.

(4) Výraz "bezplatný" v odstavcích 2 a 3 zahrnuje náklady vynaložené na uvedení spotřebního zboží do stavu shody se smlouvou, zejména náklady spojené se zasláním, náklady na provedenou práci a materiálové náklady.

(5) Spotřebitel může požadovat přiměřené snížení kupní ceny nebo může odstoupit od smlouvy:

 1. jestliže nemá nárok na opravu ani na náhradní dodání zboží nebo
 2. jestliže prodávající nezjednal nápravu v přiměřené lhůtě nebo
 3. jestliže prodávající nezjednal nápravu bez značných obtíží pro spotřebitele.

(6) Při nevýznamném rozporu zboží se smlouvou nemá spotřebitel právo odstoupit od smlouvy.

Výňatek ze Zákona 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ze dne 16. prosince 1992ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení

§ 1
Předmět a rozsah úpravy

(1) Tento zákon stanoví některé podmínky podnikání 1) významné pro ochranu spotřebitele, úkoly veřejné správy v oblasti ochrany spotřebitele a oprávnění spotřebitelů, sdružení spotřebitelů nebo jiných právnických osob založených k ochraně spotřebitele.

(2) Ustanovení zvláštních předpisů 3) týkající se podmínek výroby, dovozu, prodeje a označování výrobků a poskytování služeb nejsou tímto zákonem dotčena.

(3) Tento zákon se vztahuje na prodej výrobků a poskytování služeb v případech, kdy k plnění dochází na území České republiky. Na ostatní případy se vztahuje tehdy, souvisí-li plnění s podnikatelskou činností provozovanou na území České republiky.

ČÁST DRUHÁ
Povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb

§ 3
Poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb

Prodávající je povinen:

 1. prodávat výrobky ve správné hmotnosti, míře nebo množství a umožnit spotřebiteli překontrolovat si správnost těchto údajů,
 2. prodávat výrobky a poskytovat služby v předepsané nebo schválené jakosti, pokud je závazně stanovena nebo pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů anebo v jakosti jím uváděné; není-li jakost předepsána, schválena nebo uváděna, v jakosti obvyklé,
 3. prodávat výrobky a poskytovat služby za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy 6) a ceny při prodeji výrobků nebo poskytování služeb správně účtovat.

§ 19

(1) S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba,13) je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání.

(2) V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.

(3) Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

(4) Při prodeji nebo poskytování služeb mimo ohlášenou provozovnu je prodávající povinen k informacím podle § 13 na žádost spotřebitele poskytnout zejména název nebo jméno a adresu prodávajícího, kde může spotřebitel i po ukončení takového prodeje nebo poskytování služeb uplatnit reklamaci.

Scroll
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace